Kurumsal Finansman

İşletmenizin finansmanında bankacılık sektörünün tek seçeneğiniz olmadığını biliyor musunuz? Alternatif piyasalar işletmenize özgü daha düşük maliyetli ve daha uzun vadeli finansman modelleri geliştirmenize olanak sağlıyor. Finansman güçlüğü çeken veya düşük maliyetli ve uzun vadeli kredi kullanmak isteyen işletmeler için en uygun finansman modellerini geliştirip, onları güvenilir yatırımcılarla buluşturuyoruz.

Kurumsal Yönetim

İşletmelerin büyümesi ve faaliyetlerin sürekliliği, kurumsal yönetim anlayışının benimsenmesi ile mümkündür. Konusunda uzman ekibimizin desteğiyle finansal ve operasyon planlamaların yapıldığı, maruz kalınan risklerin yönetildiği, tabi olunan mevzuata ve kurumsal yönetim ilkelerine uyulduğu, olası kayıpları önleyen iç kontrol sistemlerinin kurulduğu kurumsallaşmış bir işletmeye dönüşebiliriniz.

İnsan Kaynakları Yönetimi

İşletmelerin en değerli varlığı, hiç şüphe yok ki çalışanlarıdır. Hedeflerinize uygun doğru kişilerle çalışabilmek işe alım süreciyle başlar, yetiştirme ve yükseltme süreçleriyle devam eder. Çoğu zaman soyut kavramların belirleyici olduğu çalışan değerlendirmesinde vereceğiniz kararları, bilimsel yöntemlerin entegre edildiği size önereceğimiz modellere göre belirleyebilirsiniz.

Kurumsal Finansman

İşletmelerin tek finansman kaynağı artık bankalar değil! İşinizi büyütmenizde size destek olacak, satış ve pazarlama ağınızı genişletecek, teknoloji ve know-how sağlayacak profesyonel yatırımcılar sizlerle tanışmayı bekliyor. INFORCE Türkiye'deki firmalara yatırım yapmak isteyen kişi ve kuruluşları, çeşitli sebeplerle fon ihtiyacında olan işletmelerle buluşturuyor.

Dış Kaynak Sağlanması

Finansman giderleri vergi matrahından düşülebildiği için kredi kullanımı işletmeler için kârlılık oranlarında kaldıraç etkisi yaratmaktadır; ancak, işletmeniz banka ve diğer finansal kuruluşlardan kredi kullanamaz hale gelmişse, alternatif finansman modelleri sizin için uygun çözümleri sunabilir.

Devamı
Sermaye Piyasası Aracı İhracı

Sermaye piyasaları para piyasalarına alternatif olarak işletmelere daha uzun vadeli ve düşük maliyetli finansman olanakları yaratır. Ülkemizde de hızlı bir gelişim gösteren borsa ve diğer sermaye piyasaları, işletmelere halka arzdan tahvil ihracına kadar bir çok cazip finansman olanağı sunmaktadır.

Devamı
Stratejik Ortaklık

İşletmeniz için belirlediğiniz hedeflere daha kolay ve daha hızlı ulaşmanızın en kolay yolu, size inanan ve ortak olmak isteyen yatırımcılara ulaşabilmektir. Sizi işletme üzerindeki yönetim kontrolünüzü kaybetmeden kâr ortaklığı yapacağınız yeni yatırımcılarla buluşturalım.

Devamı
Borç Yapılandırma

Birden fazla finansal kuruluştan çeşitli vade ve faizlerde kullanılan borçların takibi ve bu borçlar için gerekli nakit akışını yönetmek zamanla zorlaşmaktadır. İşletmenizin ihtiyaçları doğrultusunda tüm borçlarınızın tek bir adresten sağlanacak finansman ile kapatılması ve mümkün olan en uzun vadeye yayılması için bizimle iletişime geçin.

Devamı
Proje Finansmanı

Kârlılığı yüksek projelerinizin itibarı, kurumsal itibarınızdan yüksek olabilir. Yapılacak fizibilite sonucu hesaplanacak içsel getiri oranı ve yatırımın geri dönüş zamanı göz önüne alınarak projelerinize belki işletmeniz için bile bulamayacağınız çok uygun şartlarda ve uzun vadelerde finansman sağlayabilirsiniz.

Devamı
Ortaklık Alım/Satımı

Ortaklık alım/satımı ve şirket birleşmeleri, işletmelerin tercih ettiği dışsal (inorganik) büyüme modelleridir. Pazar payını artırma, piyasaya hızlı bir şekilde girebilme, mevcut alt yapı, personel, teçhizat, hizmet ve satış ağını kullanabilme gibi motivasyonlarla gerçekleştirilen şirket alım/satımları, işletmeniz için gereksinim duyduğunuz finansman çözümü veya yatırım fırsatı olabilir.

Devamı

Kurumsal Yönetim

Doğru yönetimin yolu kurumsallaşmadan, kurumsallaşmanın yolu ise kurumsal yönetim ilkelerine riayet etmekten geçer. Kurumsal bir işletmede bütün iş süreçleri, karar ve kontrol mekanizmaları, iş sürekliliğini ve verimliliği gözetecek şekilde önceden tanımlanmıştır. Ulaşılması beklenen kısa, orta ve uzun vadedeki hedefler ile bu hedeflere nasıl ulaşılacağı belirlidir. İşletmenin faaliyetleri dolayısıyla karşılaşacağı riskler tespit edilmiş ve ölçülmüş, bu risklere karşı gerekli tedbirler alınmıştır. İşletmenin üretim, pazarlama ve finansman politikaları, önceden belirlenen hedeflere uygun olarak şekillendirilmiştir.

Finansal Yönetim

İşletmenizin mevcut operasyonlarını sorunsuz bir şekilde devam ettirebilmek ve büyüme amaçlı yeni yatırımlarınızı gerçekleştirebilmek için düzgün bir finansal yapıya sahip olmanız gerekmektedir. Düzgün bir finansal yapı, düzgün bir finansal yönetim ile sağlanır.

Devamı
Banka/Firma İlişkileri Yönetimi

İster büyük ister küçük ölçekli olsun, her firma mutlak suretle bankalarla yakın temas halinde çalışmaktadır. Firmaların bankalarla olan ilişkilerinin doğru bir şekilde yönetilmesi, istenmeyen finansal ve hukuksal süreçlerin ortaya çıkmasını önleyecektir.

Devamı
Faaliyet Raporu İçerik Yönetimi

Halka açık şirketler tarafından hazırlanması gereken faaliyet raporlarının kurumsal yönetim ilkeleri gereğince doğru ve eksiksiz bilgileri içermesi gerekmektedir. Mevzuata uygun olarak hazırlanmayan faaliyet raporları idari para cezalarına konu olabileceği gibi şirket itibarına da zarar verebilir.

Devamı
Muhasebe Sistemlerinin Geliştirilmesi

İşletmelerde karar alma mekanizmalarının gerektiği şekilde çalışabilmesi, muhasebe sistemlerinin bilgiyi doğru ve hızlı bir şekilde sağlayabilmesine bağlıdır. Güvenilir bilgi üreten bir muhasebe sistemi, verilerin anlamlı raporlara dönüşmesinde vazgeçilmez bir unsurdur.

Devamı
Mevzuata Uyum

Halka açık şirketler ve onların yöneticileri mevzuata aykırı fiiller nedeniyle her yıl yüksek miktarda idari para cezası ödemek zorunda kalıyor. İşletmenizin itibarını korumak, gereksiz maliyetlerden kurtulmak ve en önemlisi kurumsallaşmak için mevzuata uyumun bir an önce sağlanması gerekir.

Devamı
Risk Yönetimi

Maruz kaldığınız kur, fiyat ve faiz gibi piyasa risklerini, karşı tarafın yükümlülüğü yerine getirememesinden kaynaklı kredi risklerini ve operasyonel süreçlerdeki aksama ile kendini gösteren operasyonel riskleri yöneterek kayıplarınızı azaltırken işletmeniz üzerindeki kontrolü artırabilirsiniz.

Devamı
İş Sürekliliği Yönetimi (ISO 22301)

ISO 22301 standardı, işletmelerin faaliyetlerini kesintisiz bir şekilde sürdürebilmeleri için gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade eden ve uluslararası geçerliliği olan bir belgedir. ISO 22301 sertifikası ile işletmelerin hem operasyonel riskleri en aza iner, hem de finansal ve sektörel itibarları artar.

Devamı
Suistimal İnceleme

Yapılan araştırmalara göre bir işletme yıllık cirosunun yüzde beşini suistimaller nedeniyle kaybetmektedir. Uluslararası CFE sertifikalı uzmanlarımız tarafından işletmenizde gerçekleştirilecek inceleme sonucunda suistimal açıklarınız bulunarak gerekli tedbirlerin alınabilmesi için yönetime raporlanır.

Devamı
Denetim ve Kontrol Sistemlerinin Kurulması

İşletmelerde faaliyetlerin devamlılığı kadar üretim ve idari süreçlerin kontrolü de son derece önemlidir. Belirlenen hedeflere varılıp varılamayacağının anlaşılabilmesi ve gerekli tedbirlerin zamanında alınabilmesi etkin çalışan bir denetim mekanizmasıyla gerçekleştirilebilir.

Devamı
Aile Şirketlerinin Kurumsallaştırılması

Ekonominin can damarı olan bir çok aile şirketi, kurumsallaşamadığı için çoğunlukla üçüncü kuşakta yok olmaktadır. Profesyonelleşmeyi önemseyen ve tüm aile bireylerini kapsayan bir yapılanmayla aile şirketinizi ölümsüzleştirebilirsiniz.

Devamı

İnsan Kaynakları Yönetimi

Farklı karakterdeki insanları bir araya getirip onları aynı hedef doğrultusunda en yüksek verimi alarak çalıştırmak, belki de firmaların yönetmekte en çok zorlandıkları süreçlerin başında gelir. Kişilikleri ve yetenekleri şirket kültürüyle örtüşen insanları istihdam edebilmek, onları doğru işlerde çalıştırabilmek ve içlerinden uygun olanları yükseltirken diğerlerinin motivasyonunu koruyabilmek başlı başına bir yönetim sanatıdır.

Kişisel Eğilim Envanteri

Kişisel Eğilim Envanteri, Türkiye'de yerleşik 100 binden fazla deneği barındıran bir veri tabanını tarayarak Türk akademisyenler tarafından geliştirilmiş bir kişilik ölçüm yöntemidir. Kişinin temel motivasyon kaynaklarının yanı sıra benzerlerinden faklı olarak 6 kategoride sınıflandırılan 33 kritere göre ölçümleme yapar.

Devamı
İşe Alım ve Yükseltmede Karar Alma

İşe alımlarda veya mevcut çalışanların yükseltilmesinde karşılaşılan en önemli sorun, doğru adayın tespit edilebilmesidir. İşe alım veya terfi sürecinde adaylar arasında farklılık gözetmeden adil bir şekilde karar alınması gerekirken, bu süreçte yer alan yöneticilerin çoğu adaylar arasında neye dayanarak, neden ve nasıl bir tercih yaptıkları açıklamakta güçlük çeker.

Devamı
İş ve Yönetici Koçluğu

İş yaşamında bazen kendimizi kaybolmuş, bulunduğumuz yere ait değilmiş gibi hissederiz. İşte böyle anlarda kendimizi daha iyi anlamak ve rotamızı doğru yöne çevirmek için yaşam koçu adı verilen profesyonel uzmanlardan destek almak bizi daha mutlu ve başarılı bir insan yapacaktır.

Devamı