Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

GFG Finansal Çözümler, Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. (INFORCE) veri sorumlusu sıfatıyla, elde ettiği kişisel verilerin işlenmesinden önce, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) madde 10 uyarınca ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak, aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla işbu Aydınlatma Metnini ilgili kişilerin bilgisine sunmaktadır.

 1. Tanımlar
 • Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan olumlu onay beyanı.
 • Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
 • Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
 • Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.
 • İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
 1. Kişisel Verileri İşleme Amaçları

​INFORCE, Kişisel Verilerinizi aşağıdaki amaçlarla toplar ve işler:

 • Ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve iyileştirmek
 • Ürün ve hizmetlerimizi tanıtmak ve pazarlamak
 • Müşterilerimizin ürün ve hizmetlerimize erişimini sağlamak 
 • Ticari faaliyetimizi sürdürmek
 • Abone portföyümüzü yönetmek
 • Her türlü araçla iletişim kurmak
 • Reklam, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak
 • Web sitesi ziyaretçilerimizi analiz etmek ve arşivlemek
 • Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde yasal yükümlülüklerin, hakların ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak
 • Adli ve idari mercilerce talep edilen veri saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülükleri yerine getirmek
 • KVKK’da belirtilen diğer amaçlar
 1. Kişisel Verilerin Aktarılacağı Alıcılar

Yukarıda belirtilen amaçlarla, İlgili Kişilerin INFORCE ile paylaştığı Kişisel Veriler INFORCE çözüm ortaklarına, hizmet alınan kuruluşlara, kanuni yükümlülükleri yerine getirmek amacı ile resmi merci ve kurumlara aktarmaktadır. Tarafınızca sağlanan Kişisel Veriler, yukarıda belirlenmiş olan amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

 1. Kişisel Veri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı veya platformlarımız dahil olmak üzere elektronik ortam vasıtası ile de toplanmaktadır. İlgili kişi, Kişisel Verilerinin toplanması ve/veyahut işlenmesine mevzuat ve Politikaya uygun olarak bilgilendirildikten sonra özgür iradesi ile yazılı yahut elektronik ortamda açık rıza verdikten sonra işlenecektir. Kişisel Sağlık Verilerin işlenmesi durumunda açık rıza muhakkak yazılı alınır. Alınan açık rıza beyanları fiziksel yahut elektronik ortamda rıza belgelenip ve saklanır. Kişisel Veriler KVKK’da sayılan aşağıdaki hallerin varlığında ilgili kişinin rızası olmaksızın işlenebilir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 1. İlgili Kişinin Hakları

Kişisel Verisi INFORCE tarafından toplanan yahut işlenen gerçek kişiler, KVKK uyarınca veri sorumlusuna başvuru hakkına sahiptir. İlgili kişi, başvuru hakkını kullanarak aşağıda sayılan talepleri yazılı olarak veya e-posta vasıtasıyla işbu Politika’nın son kısmında (6) verilen iletişim bilgileri doğrultusunda INFORCE'a yöneltebilir:

 • Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel Veri leri işlenmişse buna ilişkin bilgi alma
 • Kişisel Veri lerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesi
 • Kanun çerçevesinde Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesi
 • Kişisel Verilerde yapılan değişikliklerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesi
 • İşlenen Kişisel Verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesi
 1. İletişim Bilgileri

INFORCE GFG Finansal Çözümler, Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti.

Ankara Caddesi Çınarlı Mahallesi No:15 Kat:39 Mistral Plaza 35170 Konak İZMİR
Tel: 0232 570 37 87
Faks: 0232 570 37 91
e-posta: info@inforceed.com

Bu metnin web sitesinde yayınlanmak da dahil olmak üzere ilgili kişilerin erişimine uygun yollar ile açılması ile INFORCE ilgili kişinin onayına tabi olmadan tek taraflı beyanı ile aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacaktır.