İşe Alım ve Yükseltmede Karar Alma

DMR&DMP modelleri işe alım ve terfi süreçlerindeki belirsizlikleri ve karar alıcılar üzerindeki baskıyı ortadan kaldırır, sübjektiviteyi süreçten uzaklaştırarak aday seçimini bilimsel analizlere dayandırır. Böylece seçim sonuçları başta karar vericilerin kendileri olmak üzere herkese açıklanabilir bir hale gelir.

DMR&DMP Modelleri Ne Demektir?

DMR, Decision Making in Recruitment (İşe Alımda Karar Verme); DMP, Decision Making in Promotion (Terfide Karar Verme) ifadelerinin kısaltılmış gösterimidir.

DMR&DMP Modelleri Nerede Kullanılır?

DMR&DMP modelleri somut ölçütlere göre değerlendirmeden geçirilmiş, aralarında belirgin bir fark olmayan birden fazla aday arasından en doğru adayın seçilebilmesi amacıyla kullanılır. DMR&DMP modelleri nicelikten çok niteliğin önemli olduğu mülakat benzeri değerlendirme süreçlerinde tercih edilir.

DMR&DMP Modelleri Nasıl Bir Çıktı Sunar?

DMR&DMP modelleri Yönetim Biliminin (Management Science) çok amaçlı karar verme tekniklerini kullanarak adaylar arasında seçim yapacak yöneticilerin karar mekanizmasındaki ağırlıklarını ölçer, ölçütler arasındaki önem derecesini belirler ve bu ölçütleri kullanarak adayları en çok değerliden en az değerliye doğru sıralar. Model çıktısında önceden bilinemeyen veya somut bir şekilde ifade edilemeyen etkenler, sayısal olarak ifade edilebilir hale getirilir.

DMR&DMP Modellerinin Uygulama Aşamaları Nelerdir?

  • Hazırlık: Bu aşamada öncelikle adaylarla görüşme yapacak yöneticilerin ve değerlendirme ölçütlerinin karar mekanizmasındaki ağırlıkları, yöneticilere uygulanan bir dizi test sonucunda belirlenir. Test sonuçlarının tutarlılığı tek tek ölçülerek tutarsızlık bulunan değerlendirmeler tekrarlanır, gerekli görülürse değerlendirmede bulunacak yöneticiler ve değerlendirme ölçütleri yeniden gözden geçirilir.
  • Değerlendirme: Bu aşamada yöneticiler adayları ölçüt bazında birbirleriyle karşılaştırır. Karşılaştırmalar belirli bir skala üzerinden gerçekleştirilir. Değerlendirmelerin bilimsel tutarlılığı hesaplanır, gerekli görülürse tutarsızlık bulunan değerlendirmeler tekrarlanır.
  • Sonuç: Adaylar yöneticilerin ve ölçütlerin karar mekanizmasındaki ağırlıkları dikkate alınarak çapraz değerlendirmeye tabi tutulur. Bu değerlendirme sonucunda her adaya 0-100 arası bir puan verilir. Adayların aldığı puanlar toplamı her zaman 100’e eşittir. Model çıktı olarak adayları aldıkları puanlara göre sıralar.

DMR&DMP Modellerinin Benzer Modellere Göre Üstünlükleri Nelerdir?

  • DMR&DMP modelleri tamamen bilimsel temellere dayanmaktadır.
  • DMR&DMP modellerinin maliyeti benzerlerine nazaran daha düşüktür. Uygulanması ve sonuçlarının yorumlanması oldukça basittir.
  • DMR&DMP modelleri adayları ekstra baskı altına alacak hiçbir uygulama içermez. Model uygulamasında adaylar değil, karar mekanizmasında yer alan yöneticiler yer alır.
  • DMR&DMP modellerinde adaylar tek başlarına değil, diğer adaylarla karşılaştırmalı olarak değerlendirilir.
  • DMR&DMP modellerinde aday seçimi modelin değil, yöneticilerin kontrolündedir.

DMR&DMP Modellerine Neden İhtiyacım Var?

İşe alım ve yükseltme süreçlerinde özellikle somut olmayan ölçütlere dayanılarak verilen kararlar, adaylar arasında sürecin standart ve adil bir şekilde yürütülüp yürütülmediğine dair şüphelerin doğmasına neden olur. Yazılı sınavda başarı gösterip mülakatta elenen veya terfi alamayan adaylara bu kararın nasıl alındığını açıklamak oldukça zordur.

DMR&DMP modelleri işe alım ve yükseltme süreçlerini bilimsel yöntemlerle gerçekleştiren analizlere dayandırdığından süreçlerin standart ve adil bir şekilde yürütülmesini sağlar. DMR&DMP modelleri ayrıca benzer modellerde bulunan sistematik tutarsızlıkları elimine ederek seçimin rasyonel bir şekilde yapılmasını temin eder. Süreçlerin adil, sonuçların açıklanabilir olması yöneticiler üzerinde bulunan baskıyı ortadan kaldıracağından karar vericiler adayların özelliklerine daha çok yoğunlaşacak, kararlarını daha özgür bir iradeyle verebilecektir.