Yeni Şirketlere İlişkin URF ve KYBF Yükümlülüğü

Kurul Karar Organı’nın i-SPK.17.7.a (28.04.2022 tarihli ve 22/659 s.k.) sayılı İlke Kararı

Payları ilk kez Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa) Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem görmeye başlayan ortaklıklar ile pazar değişikliği nedeniyle payları bu pazarlarda işlem görmeye başlayacak ortaklıkların Kurumsal Yönetim Uyum Raporları (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formlarının (KYBF) açıklanma yükümlülüğünün zamanlaması ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 1527’nci maddesi ile 4.4.1. sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi çerçevesinde elektronik ortamda yönetim kurulu toplantısı yapılması imkanları doğrultusunda URF ve KYBF şablonlarının güncellenmesi hususlarında,

1. a) Bir pazar değişikliği sebebiyle, Kurumsal Yönetim Tebliği’nin (Tebliğ) kurumsal yönetimle ilgili düzenlemelerine tabi hale gelen ortaklıkların, paylarının ilk defa halka arz edilmesi ve/veya borsada işlem görmeye başlaması için Kurula başvuran ve payları Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem görecek ortaklıklara benzer şekilde, Tebliğ çerçevesinde gruplara ilişkin liste ilan edilene kadar üçüncü grupta yer alan ortaklıkların yükümlülüklerine tabi olmasına ve paylarının anılan pazarlarda işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumun sağlanması gerektiğine,

b) Yıllık finansal raporların Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanma süresi içerisinde ilk kez Borsada yeni işlem görme veya pazar değişikliği nedeniyle Tebliğ'in kurumsal yönetimle ilgili düzenlemelerine tabi hale gelen ortaklıklar tarafından, kurumsal yönetim raporlamasına ilişkin URF ve KYBF hazırlama yükümlülüğünün, paylarının Borsa'nın Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazarı'nda işlem görmeye başladığı yılı takip eden yılda yerine getirilmesi gerektiğine,

2. URF formunun 4.4.1 nolu kısmında yer verilen ifadenin “Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır.” şeklinde ve KYBF formunun 4.4 nolu bölümünde yer alan ifadenin "Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı" şeklinde değiştirilmesine karar verilmiştir.

28.04.2022