SPK'dan Yatırım Fonlarına İlişkin İlke Kararı

Kurul Karar Organı’nın i-SPK.52.4.ae (07/04/2022 tarihli ve 17/513 s.k.) sayılı İlke Kararı

Kurulumuzun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in “4.1.2.1. Yapılandırılmış Yatırım Araçları” başlıklı maddesine;

“C) i) İşbu maddenin (A) bendinde belirtilen şartları taşıyan “Borsada İşlem Gören Senetler” (Exchange Traded Notes/ETN) ile (A-iii) nolu alt bent hariç olmak üzere işbu maddenin (A) bendinde belirtilen şartları taşıyan “Borsada İşlem Gören Emtia Ürünleri” (Exchange Traded Commodities/ETC) yapılandırılmış yatırım aracı niteliğinde fon portföylerine dahil edilebilir.

ii) Serbest fonlar ve unvanında “emtia” ibaresi yer alan fon sepeti fonları dışındaki fonlar tarafından yalnızca kıymetli madenlere veya kıymetli madenler endekslerine dayalı ETC’lere ve işbu Rehber’in (7.3) maddesinde belirtilen dayanak varlıklara dayalı ETN’lere yatırım yapılabilir.

iii) Fon portföylerine dahil edilen ETC ve ETN’lerin kaldıraçlı olması halinde söz konusu varlıklar kaldıraç yaratan işlem olarak işbu Rehber’in (7.2) nolu maddesinde yer verilen esaslara tabidir.” hükmünün eklenmesine karar verilmiştir.

07.04.2022